EmailTwitterFacebookLinkedIn

Functieprofiel lid College van Bestuur

Wegens het vertrek van het lid College van Bestuur (CvB) is de Raad van Toezicht (RvT) op zoek naar een opvolger die zich voor de Summa ambitie gaat inzetten samen met de bestuursvoorzitter van het CvB. Het CvB werkt als tweehoofdig bestuur op een collegiale basis samen.

Lid College van Bestuur (1 fte)
 

Het Summa College wil een veilige ontmoetingsplaats zijn waar talentontwikkeling en ontplooiing voorop staan, een leven lang. Studenten en medewerkers kunnen hier hun talenten ontwikkelen en krijgen de ruimte om zichzelf te zijn, waarbij we diversiteit en inclusie belangrijk vinden. Daardoor worden het student- en werkgeluk vergroot.

Het Summa College is het opleidingsinstituut voor ruim 18.000 studenten en ruim 2.100 medewerkers in de Brainportregio Eindhoven. Zij heeft jaarlijks een omzet van ca. € 170 miljoen. Het Summa College telt 26 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs met 305 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus. De 26 scholen zijn verdeeld over 19 marktgerichte proposities. 24 integraal samenwerkende directeuren verzorgen en faciliteren het onderwijs. Alle directeuren rapporteren aan het CvB. Het CvB is eindverantwoordelijk en belast met het besturen van het Summa College. Zij legt op haar beurt verantwoording af aan de RvT en wordt ondersteund door de secretaris CvB/RvT.

Strategisch kader Summa 2025:

Het Summa College heeft dit jaar focus aangebracht in de strategische koers ‘Summa 2025’. Deze focus richt zich op:

 •         Bevorderen van de juiste mindset in de hele organisatie om een leven lang bij te kunnen dragen aan duurzaam student- en werkgeluk.
 •         Mogelijk maken van gepersonaliseerd leren in verschillende levensfases door proces- en onderwijsinnovatie.
 •         Ontwikkeling van een passende digitale leer- en werkomgeving (DLWO) als voorwaarde voor de leergemeenschap die we willen zijn.

 

Samengevat is de strategie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De programmapijlers van het Strategisch Programma Summa 2025 zijn:

 • Leven Lang Ontwikkelen
 • Procesvernieuwing
 • Waarden gedreven organisatie
 • Onderwijsinnovatie
 • Duurzaamheid

Deze vijf pijlers worden ondersteund met de programma’s van de digitaliseringsagenda, het strategisch huisvestingsplan en het strategisch persoonsontwikkelingsplan.

Gewenst profiel:

Je bent geïnspireerd door de maatschappelijke opdracht van het Summa College en je bent intrinsiek gemotiveerd om deze opdracht te realiseren. Je omarmt de strategische koers van het Summa College. Deze strategische koers weet je te verbinden aan dilemma's in de dagelijkse uitvoering en de praktische aspecten van uitgezet beleid. Je draagt eraan bij dat alle studenten, alle medewerkers en samenwerkingspartners actief participeren om de Summa droom te realiseren.

Er wordt niet alleen een beroep gedaan op jouw inhoudelijke & bestuurlijke kennis en ervaring; persoonlijke kenmerken en talenten spelen een belangrijke rol voor jou als nieuwe bestuurder. Je bent samenwerkingsgericht, zet jezelf met hoofd, hart en handen in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren, met aandacht voor de posities, behoeften en verantwoordelijkheden van alle betrokken (interne en externe) partijen. Op inspirerende wijze weet je medewerkers mee te nemen in veranderingsprocessen. Het CvB is transparant en staat open voor de participatie van studenten en medewerkers en hun medezeggenschap. Je hebt hierbij oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Van jou als bestuurslid wordt verbindend, inspirerend en waardengedreven leiderschap gevraagd. Het is van belang dat je goed weet om te gaan met de veranderingen van buitenaf. Je werkt koersvast naar de gekozen strategische richting (een gewaagd doel). Verder heb je een consistente stijl van besturen en zorg je voor concrete, merkbare resultaten. Het gaat om leiderschap, waarin het samenwerken met mensen om doelstellingen te bepalen en te bereiken centraal staat. Studenten en medewerkers voelen de veiligheid en krijgen ruimte om zichzelf, hun talenten, hun teams en de organisatie te ontwikkelen.

Mensgerichtheid is één van onze kernwaarden. Het is belangrijk dat je voelt wat er leeft bij studenten en medewerkers, werkt vanuit relatie & talenten en ruimte geeft. Je reflecteert op jezelf en nodigt uit tot feedback. Op basis van deze feedback en reflecties ben je in staat om je gedrag waar nodig aan te passen.

Jij draagt als bestuurder samen met de voorzitter CvB de (eind)verantwoordelijkheid voor het realiseren van de strategische koers en de aansturing van de organisatie. Hierbij zijn het bevorderen van student- en werkgeluk, integraliteit en een gezonde bedrijfsvoering/gezonde financiële positie van belang.

In deze ontwikkelingsfase van het Summa College sta je, samen met de voorzitter CvB, voor de taak de strategie breed te implementeren en daarmee de organisatie verder te ontwikkelen volgens de ingezette koers. Je creëert en stimuleert samenhang tussen de verschillende onderdelen van het Summa College. De voorzitter verwacht hierin een stevige bondgenoot naast zich. Organisatiebreed en binnen het CvB speelt collegialiteit een belangrijke rol.

Je bent flexibel ten aanzien van de portefeuilleverdeling. Naast een deel van het onderwijs zal het primaat van de bedrijfsvoering (Finance & Control, IT, Huisvesting, Inkoop) tot jouw portefeuille behoren.

Je investeert in een constructieve samenwerkingsrelatie met de RvT en draagt zorg voor een adequate en tijdige informatievoorziening aan de RvT, zodat deze zijn taken goed kan vervullen. Verder draag je zorg voor profilering naar de buitenwereld door regionale en landelijke zichtbaarheid en betrokkenheid.

Functie-eisen:


Talenten en persoonlijkheid:
 • Je handelt vanuit de kernwaarden van het Summa College: lef, bevlogen, verbindend en positief. Je geeft het goede voorbeeld. Je draagt consequent uit wat werken vanuit waarden betekent en laat dit ook zien.
 • Je bent verbindend richting studenten, medewerkers, medezeggenschap, externe samenwerkingspartners en RvT. Je bent toegankelijk en verdiept jezelf in situaties en mensen. Je maakt gebruik van de kennis en ervaring die er is.
 •  Je hebt jouw persoonlijke integriteit hoog in het vaandel staan.
 • Je bent doelgericht en koersvast en je weet zichtbare en merkbare resultaten te boeken in verbinding met anderen.
 • Samenwerken zit je in je bloed. Je gunt daarbij een ander ruimte en geniet van het succes van anderen. Eco boven ego.
 • Je bent in staat om te reflecteren en nodigt anderen actief uit om feedback en tegenspraak te geven. Je bent in staat om je gedrag vervolgens waar nodig aan te passen.
 • Je bent duidelijk op de inhoud en zacht op de relatie.
 • Je bent het visitekaartje van het Summa.
 • Je hebt gevoel voor humor en kunt relativeren.
Kennis en ervaring:
 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van relevante ontwikkelingen in het mbo-onderwijs en de brede onderwijsketen.
 • Je beschikt over verander- en organisatiekundige kennis.
 • Je hebt ervaring op bestuursniveau in een complexe publieke/semipublieke organisatie.
 • Je hebt een brede ervaring in de ontwikkeling en begeleiding van complexe veranderingen. Ervaring in een mbo/hbo-onderwijsinstelling is daarbij een pré.
 • Je hebt kennis van bedrijfsvoeringsprocessen (Finance & Control, IT, Huisvesting, Inkoop).
 • Je hebt ervaring in een complex krachtenveld, waarin veel uiteenlopende belangen een rol spelen.
 • Je beschikt over een relevant netwerk in de Brainportregio of je hebt bewezen dat je in korte tijd in staat bent om dit netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Je bent gewend om actief aansluiting te zoeken bij wie de ander is en wat diegene belangrijk vindt. Je staat achter de uitgangspunten van de presentietheorie.

Arbeidsvoorwaarden:


Als lid van het CvB werk je in een boeiende omgeving met maatschappelijke relevantie, waarin veel ruimte is voor eigen initiatief. De organisatie is voortdurend in beweging en biedt een prettige, collegiale sfeer waar medewerkers met plezier en betrokkenheid werken. Er wordt vanuit verschillende locaties gewerkt.

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en de achtergrond van de kandidaat. Het kader hierbij is de Wet Normering Topinkomens (WNT). Verder heeft het Summa College goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure:
 

Wil jij samen met ons bouwen aan onze droom Summa 2025?

Stuur dan graag uiterlijk 4 december 2022 een motivatiebrief en/of een kort motivatiefilmpje (max. 1 minuut) en jouw CV naar vacaturelidCvB@summacollege.nl 

Na een voorselectie wordt een long- en shortlist gepresenteerd aan de RvT. In overleg met de RvT worden kandidaten, die in aanmerking komen voor deze functie, uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie en de benoemingsadviescommissie. De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken staat gepland op dinsdag 13 december 2022. Enkele kandidaten gaan door naar de tweede ronde. Deze gesprekken staan gepland op maandag 19 december 2022. De gesprekken vinden plaats op een locatie in Eindhoven.

Er zal een referentiecheck gedaan worden en een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Meer weten over deze functie?

Neem dan contact op met:

Voor de zoektocht naar kandidaten voor deze vacature werken wij samen met Jeannette van der Vorm van Bureau Leeuwendaal.